Hygiene food division - Acid

Hygiene food division - Acid

DETAR SAN SCHIUMA

Detar San Schiuma, acid detergent.

Detar 10

DETAR 10, Surfactant-free acidic descaling detergent.

DETAR ACID ASF

Detar Acid ASF, acid detergent and descaling agent.

DETAR ACID SAN

Detar Acid San, acidic snitizing detergent.